Księgarnia jezykowa.pl w przebudowie.
Aktualnie nie realizujemy sprzedaży.
Przepraszamy.
Zapraszamy niebawem.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ ZAKUPÓW DOKONYWANYCH
W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.JEZYKOWA.PL
(dalej również: Regulamin)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Księgarnię. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

·         DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu oraz Regulaminu;

·         Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

·         Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin. W przypadku gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie może ona dokonać zakupu w Sklepie jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności;

·         Kod rabatowy - kod rabatowy wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać kod rabatowy podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedawcę.

·         Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą z Księgarnią Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych z Księgarni jezykowa.pl w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

·         Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

·         Księgarnia - Firma Transolutions Łukasz Abramek mieszczącą się pod adresem: 34-400 Nowy Targ, Krzywa 18d, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej posiadająca NIP: 735-225-13-60, REGON: 121272696;

·         Newsletter - usługa dostarczania przez Księgarnię Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Księgarni lub towarów lub usług podmiotów współpracujących z Księgarnią (tj. towarów lub usług, które nie są Towarami lub usługami oferowanymi przez Księgarnię);

·         OSDW - OSDW AZYMUT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000030385, NIP 525-21-05-994, kapitał zakładowy: 24.634.382,00 zł. Adres do korespondencji: OSDW AZYMUT Sp. z o. o. Smolice 1m /hala G ; 95-010 Stryków; Dział Obsługi Klienta, nr telefonu 42/680 44 00, adres poczty elektronicznej: biuro@azymut.pl, numer faksu 42 680 44 03;

·         Promocje - szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

·         Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Księgarnię za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Księgarnię. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

·         Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Księgarnię, prowadzona przez Księgarnię, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL http://www.jezykowa.pl;

·         Sprzedawca - Księgarnia albo OSDW w zależności od rodzaju Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży. W przypadku Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych oraz Świadczenie Usług Usługodawcą Sprzedawcą jest OSDW;

·         Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

·         Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Księgarnie, kontrahentów Księgarni, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

·         Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci Cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez OSDW za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

·         Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych - umowa, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez OSDW na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

·         Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

·         Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;

·         Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży i Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.       Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

2.       Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie lub utworzenia Konta Klienta.

3.       Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 3. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu + 48 792 22 72 02 oraz pod adresem e-mail: dok@jezykowa.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 4. LICENCJA

1.       Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Księgarnię lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Księgarni lub podmiotom, z którymi Księgarnia zawarła odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

2.       Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub opinie w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Księgarni niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług na polach eksploatacji wskazanych powyżej, ,a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Formy płatności

 1. Po dodaniu wybranych produktów do koszyka oraz po wybraniu opcji dostawy, masz możliwość wyboru formy płatności.
 2. Jeżeli wybierzesz formę płaności z góry, to po kliknieciu Zamawiam i płacę zostaniesz przekierowany na stronę gdzie dokonasz płatności i tym samym zakończysz proces składania zamówienia.
 3. Płatności za zamówienia można dokonać przez system szybkich płatności elektronicznych Dotpay.

Warunki dostawy

 1. Zamówienia dostarczane są za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Na termin otrzymania przesyłki składają się czas jej realizacji (skompletowania zamówienia i wysyłki), a także czas dostawy.
 2. Czas dostawy regulowany jest regulaminem. Koszt dostawy widoczny jest każdorazowo na karcie książki w zakładce 'dostawa' oraz podczas składania zamowienia. Zwrot towaru Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
 3. Płyty CD i DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.
 4. Zwracany towar należy odsyłać razem z wypełnionym formularzem zwrotu oraz otrzymaną fakturą.
 5. Księgarnia gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.
 6. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu. Księgarnia nie zwraca kosztów odesłania towaru przez Klienta.
 7. Wszystkie towary dostępne w Księgarni objęte są gwarancją producenta.

Reklamacja

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Księgarnia jezykowa.pl, ul. Krzywa 18d, 34-400 Nowy Targ, załączając jednocześnie otrzymany dokument zakupu i wypełniony formularz reklamacji.
 2. Księgarnia nie przyjmuje reklamowanych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Księgarnia zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć informacje o przyczynach reklamacji.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od chwili ich wpłynięcia.
 6. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu),
 7. Księgarnia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Księgarni towary do wyboru.
 8. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny.